பார்க்க வேண்டியவை

தளவாடங்களுக்கான புதிய திறன் வளர்ச்சிக் கட்டமைப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அந்தத் துறையின் சீரமைப்பைத் துரிதப்படுத்தும் அரசாங்கத் திட்டத்தின் ஒரு கூறாக அது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

புதிய செய்திகள்

  • partly cloudy 25-33°
Top