முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் கிருமிப்பரவல் அதிகரித்துவரும் சூழலில் சமூக ஒன்றுகூடல்களில் கலந்துகொள்வோர் எண்ணிக்கை ஐந்திலிருந்து மீண்டும் இரண்டுக்குக் குறைக்கப்படுகிறது. 

புதிய செய்திகள்

Top