எதிரொலி

Images

மூத்த குடிமக்களை வேலைக்கு அமர்த்த நிறுவனங்கள் கருத்தில் கொள்பவை

வேலையிலிருந்து ஓய்வுபெறும் வயதைத் தாண்டியும் தொடர்ந்து வேலை செய்ய விரும்புகின்றனர் சிலர்.

நிறுவனங்கள் எந்த அடிப்படையில் அவர்களை மீண்டும் வேலையில் அமர்த்துகின்றன?

அறிந்து வந்தது 'எதிரொலி'.
 

Top