எதிரொலி

Images

வேலையிடத்தில் மூத்த ஊழியர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்

தொடர்ந்து வேலை செய்ய விரும்பும் மூத்த குடிமக்கள் எத்தகைய சவால்களைச் சந்திக்கின்றனர்?

அவர்களுக்கு உதவ நிறுவனங்கள் என்ன செய்கின்றன?

அறிந்து வந்தது 'எதிரொலி'. 

Top