Images
  • kural

குறளும் பொருளும்

சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்

உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது

வலிமையான கோட்டையும், பல படைச் சிறப்புகளும் இல்லையென்றாலும், பகைவர் வாழும் நிலையான இடத்திற்குச் சென்று தாக்குவது சுலபமானதல்ல.

 குறள்: 499 அதிகாரம்: இடனறிதல்


Top