Images
  • kural

குறளும் பொருளும்

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
சீரல் லவர்கண் படின்.

சிறுமை குணம் படைத்தோர்க்குப் பொருந்தாத சிறப்பு நிலைகள் ஏற்படும்போது, அது அவர்களை வரம்பு மீறிச் செயல்படச் செய்யும்.

குறள்: 977 அதிகாரம்: பெருமை
 

Top