Images

அட்டைகளில் அக்கால சிங்கப்பூர் (காணொளி)

அக்காலத்தில் பரவலாக இருந்த ஒட்டுக் கடை, 80களில் காணப்பட்ட வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகள், சீனக் கடை வீடுகள் ஆகியவற்றை அட்டைகளைக் கொண்டு உருவாக்கி வருகிறார் உள்ளூர்க் கலைஞர் வில்ஃபரட் சியா(Wilfred Cheah).

வடிவமைப்பாளரான அவர் தமது ஓய்வு நேரத்தில் இவற்றை உருவாக்கி வருகிறார். சிறுவயது நினைவுகளைக் கலைப் படைப்புகளாகத் தயாரித்து, அதனைப் பத்திரமாகப் பாதுகாத்தும் வருகிறார்.

படைப்புகளை அவர் எப்படித் துல்லியமான சிறு வடிவங்களாக உருவாக்குகிறார்? காணொளியில் காணலாம்.


 

Top