Images
  • Singapore

சுற்றுப்புறத்துக்குப் பங்களித்த ஹோட்டல்களுக்கு அங்கீகாரம்

சிங்கப்பூரில், சுற்றுப்புறத்துக்குப் பங்களித்த 14 ஹோட்டல்கள் அண்மையில் தேசியச் சுற்றப்புற அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டன.

கடந்த ஆண்டு ஒரு ஹோட்டல் அறையிலிருந்து அன்றாடம் அகற்றப்பட்ட கழிவுப் பொருட்களின் எடை சராசரியாக 3.5 கிலோ.

அவற்றில் சுமார் 8 விழுக்காட்டுப் பொருட்கள் மறுபயனீடு செய்யப்பட்டன.

அத்தகைய மறுபயனீட்டு முயற்சிகளில் ஈடுபட்ட இரண்டு ஹோட்டல்களை நேரில் கண்டறிந்துவந்தது 'செய்தி'.


Top