Images

பள்ளி மாணவர்களின் சிந்தைகளைத் தூண்டும் இரு கண்காட்சிகள்

பள்ளி மாணவர்களின் கற்பனைத் திறனையும், சுயமாகச் சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் வளர்க்கும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ளன இரண்டு கண்காட்சிகள்.

கலைப்படைப்புகளைப் பார்வையிடுவதோடு, அவற்றில் பங்கேற்கவும் பிள்ளைகளுக்கு அவை வாய்ப்பளிக்கின்றன.

பள்ளி மாணவர்களின் கற்பனைத் திறனையும், சுயமாகச் சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் வளர்க்கும் நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ளன இரண்டு கண்காட்சிகள்.

கலைப்படைப்புகளைப் பார்வையிடுவதோடு, அவற்றில் பங்கேற்கவும் பிள்ளைகளுக்கு அவை வாய்ப்பளிக்கின்றன.

Top