Images

கழிவுப்பொருள்களைக் குறைக்க முயன்ற கடைத்தொகுதிகள்

கழிவுப்பொருள்களைக் குறைக்க முயன்றதற்காக 15 கடைத்தொகுதிகளை அண்மையில் அங்கீகரித்தது தேசியச் சுற்றுப்புற அமைப்பு.
கடந்த ஆண்டு, கடைத்தொகுதிகள் ஒட்டுமொத்தமாகத் தங்கள் கழிவுப் பொருள்களில் 10 விழுக்காட்டைக் குறைத்தன.

கழிவுப்பொருள்கள் மறுபயனீடு செய்யப்பட்ட விகிதம் ஏறக்குறைய 11 விழுக்காட்டுக்குக் கூடியுள்ளது.

2014இல் அது 7 விழுக்காடாக இருந்தது.

பசுமை முயற்சிகளுக்காகப் பாராட்டப்பட்ட கடைத்தொகுதிகளில் ஒன்றைச் சந்தித்தது 'செய்தி'.  

Top