நம் நினைவுகளில் லீ குவான் இயூ

சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமர் திரு. லீ குவான் இயூ 91 வயதில் காலமானார்.
Top