செய்திக்காக

ARE YOU READY?  Show us your reporting skills!

ARE YOU READY?

Show us your reporting skills!


There are a total of 2 rounds for this competiton.

You may include up to 4 people to take on the role as interviewees or general public in the videos.

Participants will have to give a report based on one of the following scenarios for the preliminary round:

வீட்டில் இருந்து வேலை செய்வது
OR
புத்தாண்டுத் தீர்மானங்கள்

All videos will be judged based on content, scripting, relevant background visuals,
pronunciation and presentation. Each video should be about a minute long.

Sign up now for a chance to win attractive prizes! Only shortlisted applicants will be notified about the final round.

Send in your videos by Jan 10 2021.

Prizes

 • Hotel vouchers
 • $200 Food voucher
 • Trophy
 • Sentosa Funpass for 2 (valid till 31 Dec 2021)
 • $150 Food voucher
 • Trophy
 • $150 IKEA shopping voucher
 • $100 Food voucher
 • Trophy
 • $50 Food voucher
 • $50 Grab transport voucher
 • Trophy
Terms And Conditions
 1. The “Seithikkaaga செய்திக்காக...” contest (the “Contest”) is organised by Mediacorp Pte. Ltd. (“Mediacorp”).
 2. By participating in the Contest, participants agree to be bound by and to comply with these terms and conditions and any other mechanics, rules, terms or conditions applicable to the Contest, as specified by Mediacorp from time to time (collectively, the “Terms and Conditions”). Non-compliance with or breach of any of these Terms and Conditions may disqualify a participant at any stage of the Contest, and any prizes won may be forfeited, withheld, withdrawn or reclaimed.
 3. Contest Period
  1. The Contest will be conducted from 26 December 2020 to 7 February 2021 (the “Contest Period”).
 4. Eligibility
  1. 4.1 The Contest is only open to Singaporeans and Singaporean Permanent Residents who are aged 18 years old and above as of the date of participation in the Contest
  2. 4.2 The following persons are not eligible to participate in the Contest: (a) employees of all companies in the Mediacorp group of companies (“Mediacorp Group”) and immediate family members of such employee(s), and (b) the employees of Contest partner(s) and/or sponsors and their immediate family members. Winners may be required to sign a written statement confirming their eligibility and submit such supporting document before being eligible to receive any prizes awarded. Mediacorp reserves the right to determine eligibility at its sole discretion.

  As a condition to entry and participation in the Contest, each Contestant represents and warrants that he/she is not prohibited from participating in the Contest, and/or fulfilling his/her obligations under these Terms and Conditions.

 5. Contest Overview and Participation Mechanics
  1. 5.1 The Content shall comprise two (2) segments, as follows:
   1. A. Preliminary Round
    1. The Preliminary Round for the Contest shall take place from 26 December 2020 to 10 January 2021.
    2. To participate in the Preliminary Round, participants shall complete and submit the registration form at https://tinyurl.com/seithikkaaga (the “Registration Form”). Thereafter, participants will be required to produce a video clip in accordance with the following requirements (each, a “Video Clip”):
    3. Video Topics and/or Scenarios Participants shall be required to script and produce a video doing a mock report in relation to one of the following topics and/or scenarios:
     (A) Work from home experience
     (B) Expectations of members of the public for the new year (from the perspective of interviewees selected by the participant)
     Video Length Not more than 1 minute
     Video Format File must be in MP4 or MOV format
     Mandatory Safety Requirements Participants shall comply with all applicable laws, regulations and government guidelines when carrying out filming for the Video Clip, including but not limited to the following:
     (A) All persons appearing in the Video Clip shall be required to wear a mask, regardless of whether such persons are appearing in the foreground or background (e.g. including persons inadvertently captured in the footage).
     (B) All persons shall maintain a physical distance of at least 1 metre from each other.
     Video Requirements (A) All Video Submissions must be in Tamil.
     (B) Participants shall be required to insert the following disclaimer and display it clearly and legibly for the first 5 seconds of the Video Submission:


     NOTICE

     This video is for the sole purpose of participation in Mediacorp Seithi's 'Seithikkaaga' or 'செய்திக்காக' competition (2021).

     No part of this video may be reproduced or transmitted in any form or by any means.

     The events, characters and contents of the video are fictitious.

     Any similarity to actual persons, living or dead, or to actual events, is purely coincidental.

     (C) Contestant can include up to four (4) persons in total for their vidoes, provided that each participant must obtain all consents and clearances to use the appearances of such person(s) in their Video Clip. They can be interviewees, experts, or members of the public who are giving voxpops. For the avoidance of doubt, notwithstanding that there are multiple persons appearing in the video, only the registered participant will be deemed as a participant in the Contest.
     Judging Criteria All Video Submissions will be evaluated based on the content, scripting, relevant background visuals, pronunciation and presentation.
    4. All completed Video Clips shall be sent via email to Seithikkaaga@mediacorp.com.sg, using the same email address as submitted via the Registration Form. All Registration Forms and Video Clips must be completed and submitted no later than 2359 hours on 10 January 2020. For the avoidance of doubt, participants who fail to comply with any of the above requirements relating to the Video Clip will be automatically disqualified without further notice.
    5. A total of 5 finalists (each, a “Finalist”) will be selected after the Preliminary Round, based on the above judging criteria. All Finalists shall be required to participate in Finals, failing which, the Finalists shall be immediately disqualified and Mediacorp may select another Finalist in its sole and absolute discretion.
   2. B. Finals
    1. (i) All Finalists will be required to participate in the Finals of the Contest, which will comprise the following three (3) rounds:
    2. (ii) Finalist will be informed that they have been shortlisted for the finals by 23 January 2021 (or such other date as determined by Mediacorp).
    3. (iii) Finalist will have to report to the informed venue on 6 Febraury 2021 (or such other date as determined by Mediacorp) where the 2nd and 3rd rounds of the Finals will be conducted. 1st Round

     For the first round of the Finals, all Finalists will be required to produce another video clip based on one topic and/or scenario chosen by the Finalist from a list of topicsand/or scenarios specified by Mediacorp (“Finalist Video Submissions”) and submit such Finalist Video Submissions by 2359 hours on 1 February 2021, Monday. The following conditions shall apply to all Finalist Video Submissions:

     Video Length Not more than 1 Min 15 Secs
     Video Format Files submitted should be in MP4 or MOV format.
     Mandatory Safety Requirements Participants shall comply with all applicable laws, regulations and government guidelines when carrying out filming for the Video Clip, including but not limited to the following:

     (A) All persons appearing in the Video Clip shall be required to wear a mask, regardless of whether such persons are appearing in the foreground or background (e.g. including persons inadvertently captured in the footage).

     (B) All persons shall maintain a physical distance of at least 1 metre from each other.

     Video Requirements (A) All Video Submissions must be in Tamil.

     (B) Participants shall be required to insert the following disclaimer and display it clearly and legibly for the first 5 seconds of the Video Submission:


     NOTICE

     This video is for the sole purpose of participation in Mediacorp Seithi's 'Seithikkaaga' or 'செய்திக்காக' competition (2021).

     No part of this video may be reproduced or transmitted in any form or by any means.

     The events, characters and contents of the video are fictitious.

     Any similarity to actual persons, living or dead, or to actual events, is purely coincidental.

     (D) Each participant can include up to four (4) persons in total for their videos, provided that each participant must obtain all consents and clearances to use the appearances of such person(s) in their Video Clip. They can be interviewees, experts, or members public who are giving voxpops. For the avoidance of doubt, notwithstanding that there are multiple persons appearing in the video, only the registered participant will be deemed as a participant in the Contest.
     Judging Criteria All Finalist Video Submissions will be evaluated based on the content, scripting, relevant background visuals, pronunciation and presentation.
    4. 2nd and 3rd rounds

     The second and third rounds of the Finals shall be conducted via an event organised by Mediacorp on 6 February 2021 (further details to be provided by Mediacorp to all Finalists). Finalists will be required to carry out the following activities:

     Round Requirements Judging Criteria
     2nd Round Carry out a mock interview with a profile (e.g. a celebrity, minister or expert) to be specified by Mediacorp (the “Interview”) Content, presentation, flow of questioning and overall handling of the Interview
     3rd Round Carry out a mock live cross for an event to be specified by Mediacorp (the “Live Cross”) Content and creativity of Live Cross, smoothness of delivery

     All Finalists shall be required to comply with all instructions and requirements as specified by Mediacorp from time to time in relation to their participation in the Finals. Finalists shall attend all scheduled meetings, discussions, briefing sessions, rehearsals and such other meetings as scheduled by Mediacorp in connection with the Contest.

    5. 5.2 Mediacorp reserves the right to request for participants to make revisions to any of the works, video clips, entries and submissions (collectively, the “Submissions Materials”) for resubmission, in its sole and absolute discretion. Without limitation to the foregoing, Mediacorp may, at its sole and absolute discretion and without notice to participants delete part or all of the Submission Materials or other information that:
     1. (a) contains content that are intended to harm any third parties or Mediacorp, or content of a lewd, violent and/or malicious nature;
     2. (b) Mediacorp determines as an infringement or potential infringement of intellectual properties or other third party rights;
     3. (c) contains personal data;
     4. (d) contains potentially harmful content, including unauthorised computer programmes or viruses;
     5. (e) violates or potentially violates any applicable laws;
     6. (f) must be removed pursuant to any laws, regulations, government advisories or orders; or
     7. (g) Mediacorp considers to be inappropriate and/or unsuitable for submission to the Contest.
 6. Intellectual Property Rights
  By submitting any Submission Materials and as a condition to participating in this Contest, each participant warrants and undertakes that:
  1. (a) he/she is the sole owner of all intellectual property rights (including copyright) and other proprietary rights in the Submission Materials, and that the Submission Materials do not infringe upon or violate any proprietary rights including without limitation, copyright, the right of privacy or publicity, nor constitute defamation against, nor violate any common law rights or any other rights of any person, firm or corporation;
  2. (b) he/she grants Mediacorp a perpetual royalty-free and transferable right to use, reproduce, publish, display, print, edit or distribute the Submission Materials (or any part thereof) on all mediums and platforms worldwide; and
  3. (c) he/she shall indemnify and keep Mediacorp and its related/affiliated companies, officers, agents and employees (the “Indemnified Parties”) fully indemnified against any and all loss, damage, claims and costs (including legal costs on a full indemnity basis) suffered and/or incurred by any of the Indemnified Parties as a result of his/her breach of any of these Terms and Conditions.
 7. Finalists and Winner(s)
  1. 7.1 Upon completion of the Finals, one (1) winner will be selected by Mediacorp and/or its appointed judges, in its sole and absolute discretionl.
  2. 7.2 Verification of Winner(s):
   1. (a) Winner(s) shall be required to (i) provide all information as requested by Mediacorp; and (ii) comply with all instructions specified by Mediacorp, in connection with the verification of their identity and/or redemption of prize(s).
   2. (b) Without limitation to the above, all winner(s) may be required to execute (i) a form to declare that they satisfy all eligibility requirements, including but not limited to a declaration that they are not employees of Mediacorp or immediate family members of the employees of Mediacorp; and (ii) all such documents necessary to grant Mediacorp the relevant rights to the Submission Materials in accordance with these Terms and Conditions.
   3. (c) In the event that any winner(s) fail to (i) satisfy the eligibility requirements; or (ii) fail to comply with instructions specified by Mediacorp in relation to the prize redemption or otherwise, Mediacorp shall have the sole and absolute discretion to disqualify that winner and/or select alternative winner(s).
 8. Prizes
  1. 8.1 In the event that any winner is disqualified and no alternative winner(s) are selected, the prizes will be forfeited and Mediacorp shall have the right to deal with such prizes in its sole and absolute discretion.
  2. 8.2 Prizes are not transferable or exchangeable and non-cash prizes cannot be exchanged for cash.
  3. 8.3 Each participant acknowledges and agrees that the receipt and redemption of any prizes offered shall be subject to the winner(s) complying with terms and conditions imposed by Mediacorp. In the event that the winner(s) of any prizes, for any reason, fails to comply with such terms and conditions, such prizes won may be forfeited, withdrawn or reclaimed without any compensation.
  4. 8.4 Mediacorp reserves the right to not to award or to substitute, add to or alter the prizes or any other prizes offered without prior notice to the participants.
  5. 8.5 Participants acknowledge and agree that all the prizes may be subject to such other terms and conditions as may be imposed by Mediacorp and/or its sponsors (if any).
  6. 8.6 Mediacorp shall not be liable for any losses, damages, injury, death or any other claims arising from participation in the Contest and/or any prize. Except to the extent that they may not be excluded by law, no representations, warranties, terms or conditions that are not expressly stated in these Terms and Conditions apply to the Contest nor in respect of the prizes and all implied warranties are excluded, including but not limited to, the implied warranties of satisfactory quality, merchantability or fitness for a particular purpose of any of the prizes.
 9. OTHER TERMS AND CONDITIONS

 10. Each participant represents and warrants that all information provided for the Contest are accurate, true and not misleading. Any misrepresentation could result in disqualification and/or the forfeiture, withholding, withdrawal or reclaiming of any prizes won.
 11. Unless otherwise stated by Mediacorp, each participant shall be responsible for his/her own expenses incurred by him/her during or in connection with the Contest and no reimbursement may be sought from Mediacorp.
 12. Mediacorp reserves the right, without any liability on its part whatsoever, to cancel, postpone, terminate, suspend, end, stop or in any other way cease the Contest at any time without prior notice.
 13. Mediacorp's decision at all stages of the Contest is final. No enquiries, appeals, verbal or written, shall be entertained. The participants shall accept and abide by any and all decisions made by Mediacorp concerning, without limitation, these Terms and Conditions, the rules, procedures and regulations of the Contest, the award of prizes and any other matters relating to the Contest.
 14. Personal Data
  1. 13.1 Participants’ personal data may be collected, used, disclosed and/or processed by Mediacorp and the Mediacorp group of companies (collectively “Mediacorp”) for the following purposes:
   1. (a) For purposes of your participation in the Contest;
   2. (b) For Mediacorp or its designated representatives or business partners to provide goods and services to you or parties designated by you and matters ancillary thereto.
   3. (c) To verify and process payment when you purchase goods and services from Mediacorp.
   4. (d) For verification and record of your personal particulars including comparing it with information from other sources and using the information to communicate with you.
   5. (e) For research and analysis, including surveys and polls.
   6. (f) For administration and collection of prizes by Mediacorp and/or its third party service providers and/or agents, including publishing of list of winner(s).
   7. (g) For publicity and marketing purposes.
   8. (h) To send you notices, information, promotions and updates including marketing and advertising materials in relation to Mediacorp’s goods and services and those of third party organizations selected by Mediacorp.
   9. (i) To comply with any request from any third party or any order of court or directive from authorities investigating any alleged offence or misconduct or for the purposes of taking legal action against any you.
  2. 13.2 Participants’ personal data may be stored in external servers located in countries outside of Singapore. In addition, as described above, for purposes of the Contest, it may be necessary to share your information and personal data with and between our third party service providers and agents, some of which may be located outside of Singapore.
  3. 13.3 By agreeing to these Terms and Conditions, participants:
   1. (a) consent to Mediacorp collecting, using, disclosing and/or processing their personal data for the purposes as described in this Clause 13; and
   2. (b) consent to Mediacorp transferring their personal data out of Singapore to Mediacorp’s third party service providers or agents for the purposes as described above.
  4. 13.4 For the avoidance of doubt, the Contest and/or Mediacorp’s services are not targeted persons who are resident in the European Union and Mediacorp does not intend to collect any personal data from persons who are resident in the European Union for purposes of the Contest.
 15. Participants agree that Mediacorp may use the names and images of the participants, including the photographs or audio-video or other recordings of the participants (“Materials”), for promotion of the Contest across all media, including without limitation in Mediacorp’s properties, without further notification, remuneration or compensation; and the copyright and all other intellectual property rights in and to all Materials shall vest solely and absolutely in Mediacorp.
 16. By participating in this Contest, each participant agrees to take part in any promotional or publicity exercise as may be conducted by Mediacorp in connection with this Contest and each participant hereby irrevocably and unconditionally grants Mediacorp all consents and waivers necessary for Mediacorp to record and use the participant’s performance(s) and appearance(s) in any manner as Mediacorp shall in its sole discretion deem fit. Each participant acknowledges that Mediacorp shall be at liberty to publish and otherwise use any recordings made by Mediacorp, including without limitation telephone recordings, audio recordings, video recordings and photographs (if any), for promotional and publicity purposes or any other purposes as Mediacorp deems appropriate (whether now or in the future). Mediacorp reserves the right to disqualify any participants in the event that the participant refuses or fails to participate in such publicity for the Contest.
 17. Participants shall not, without the prior written approval of both Mediacorp, speak to the press or any other media nor give any interviews or comments relating to the Contest.
 18. Each participant expressly acknowledges and agrees that Mediacorp shall not be liable for any losses, damages, injury, death or any other claims arising from participation in this Contest and/or any prize. Without limitation to the foregoing, participants shall not be entitled to make any claims against Mediacorp
 19. Each participant shall indemnify and keep Mediacorp and its related/affiliated companies, officers, agents and employees (the “Indemnified Parties”) fully indemnified against any and all loss, damage, claims and costs (including legal costs on a full indemnity basis) suffered and/or incurred by any of the Indemnified Parties as a result of the participant's breach of any of these Terms and Conditions.
 20. Mediacorp may at any time freely assign any or all of its rights, benefits and interest and/or transfer any of its obligations or liabilities arising out of these Terms and Conditions to any party without notice to or consent from the participants.
 21. Mediacorp reserves the right to amend or vary any of these Terms and Conditions without prior notice to any participant.
 22. These Terms and Conditions and the Contest shall be governed by and construed in accordance with the laws of Singapore. Any disputes in relation to these Terms and Conditions or the Contest shall be referred to the courts of Singapore.

பொதுத்தேர்தல் 2020

கொரோனா கிருமித்தொற்று தொடர்பான ஆக அண்மை விவரங்கள், செய்தியாளர்களின் பிரத்யேகத் தகவல்கள் ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

அதிபர் முறை- ஓர் ஆழமான பார்வை

புக்கிட் பாத்தோக் இடைத்தேர்தல்

நாடாளுமன்றம் - செலவின ஒதுக்கீட்டு விவாதம்

வரவு செலவுத் திட்டம் 2016

தமிழ் மொழி விழா 2016

தமிழகத்  தேர்தல்

தேர்தல் களம் 

Top