Images
  • Word of the day

இன்றைய சொல்: National Sensor Network

National Sensor Network - தேசிய உணர்கருவிக் கட்டமைப்பு

அறிவார்ந்த தேசத்தை உருவாக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, தேசிய உணர்கருவிக் கட்டமைப்பு விளங்கும்.

உங்கள் கருத்து

Top