Images
  • Kuralum porulum (1)

குறளும் பொருளும்

கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லா தொளி.

பழைய நண்பர்கள் தவறு செய்தாலும், அதற்காக அவர்களுடன் பகை கொள்ளாமல் நட்பைக் கடைப்பிடித்து வருபவரைப் பகைவரும் விரும்புவார்.

குறள்: 870 அதிகாரம்: பகைமாட்சி  

Top