Images
  • Word of the day

இன்றைய சொல்: Report book

Report book – மதிப்பேடு

சிங்கப்பூரில் பள்ளி மாணவர்களின் மதிப்பேட்டில் அவர்களது பண்புநலன்களும், திறன்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

Top