Images
  • Word of the day

இன்றைய சொல்: Skyscraper

Skyscraper - உயர்மாடிக் கட்டடம்

சிங்கப்பூரின் நகர்ப்புறத்தை மட்டுமல்லாமல், குடியிருப்புப் பகுதிகளையும் உயர்மாடிக் கட்டடங்கள் அலங்கரிக்கின்றன.Top