Images
  • Word of the day

இன்றைய சொல்: Research Work

Research Work – ஆய்வுப் பணி

அறிவியல், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்துக்கு ஆய்வுப் பணியில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

Top