Images
  • Word of the day

இன்றைய சொல்: Isolation

Isolation - தனிமைப்படுத்துதல்

அனைவரின் பாதுகாப்புக்காகவும் கிருமி தொற்றியவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றனர். 

Top