சிங்கப்பூரில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த சிங்கப்பூர்க் காவல்துறை தீவு முழுவதும் அதிக எண்ணிக்கையில் கண்காணிப்புக் கேமராக்களைப் பொருத்திவருகிறது.

சிங்கப்பூரில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த சிங்கப்பூர்க் காவல்துறை தீவு முழுவதும் அதிக எண்ணிக்கையில் கண்காணிப்புக் கேமராக்களைப் பொருத்திவருகிறது.

Top