தனிநபர் நடமாட்டச் சாதனங்கள் தடை செய்வது குறித்து பொதுமக்கள் கருத்து?

தனிநபர் நடமாட்டச் சாதனங்கள் தடை செய்வது குறித்து பொதுமக்கள் கருத்து?

Top