செய்தியறைக்கு வந்த அரசியல் துறை ஆய்வாளர் பிரவின் பிரகாஷ்

ஓர் அதிபராக சிங்கப்பூரர்களுக்குச் சேவையாற்றுவதில் திருவாட்டி ஹலிமாவின் பங்கு, தமது கொள்கைகளைப் பின்பற்றுவதில் அவர் காட்டவிருக்கும் தீவிரம் ஆகியவை பற்றிப் பேச S ராஜரத்னம் அனைத்துலக ஆய்வுப் பள்ளியின் அரசியல் துறை ஆய்வாளர் பிரவின் பிரகாஷ் 

Top