உடற்குறையுள்ளோருக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்.

எத்தகைய சவாலும் வெற்றிக்குத் தடையல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வண்ணம் நடைபெறுகின்றன உடற்குறையுள்ளோருக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள். 

Top