தமிழில் தட்டச்சுச் செய்வது ஆங்கிலத்தைக் காட்டிலும் கடினம் என்ற மனப்போக்கைக் களைய முனைந்த 'தமிழில் தட்டிப்பார்' என்ற நிகழ்ச்சி

தமிழில் தட்டச்சு செய்வது ஆங்கிலத்தைக் காட்டிலும் கடினம் என்ற மனப்போக்கைக் களைய முனைந்த 'தமிழில் தட்டிப்பார்' நிகழ்ச்சி

Top