போர்க்களத்தில் மேலும் அறிவார்ந்த வகையில் செயல்பட உதவும் பாவனைப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை

போர்க்களத்தில் மேலும் அறிவார்ந்த வகையில் செயல்பட உதவும் பாவனைப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை

Top