கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி வீட்டில் குணமடையும்போது குடும்ப உறுப்பினர்கள் தங்களின் சுகாதாரத்தைப் பேணிக்காப்பதும் முக்கியம் : மருத்துவர்கள்

கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி வீட்டில் குணமடையும்போது குடும்ப உறுப்பினர்கள் தங்களின்  சுகாதாரத்தைப் பேணிக்காப்பதும் முக்கியம் : மருத்துவர்கள் 

Top