எரிசக்தியைச் சிறந்த வகையில் நிர்வகிப்பது, வர்த்தகங்களின் நீண்டகால செயல்பாட்டுச் செலவுகளைக் குறைக்க உதவும்: அமைச்சர் கிரேஸ் ஃபூ

எரிசக்தியைச் சிறந்த வகையில் நிர்வகிப்பது, வர்த்தகங்களின் நீண்டகால செயல்பாட்டுச் செலவுகளைக் குறைக்க உதவும்: அமைச்சர் கிரேஸ் ஃபூ

Top