உணவங்காடி நிலையங்களிலும் காப்பிக் கடைகளிலும் அமர்ந்து உண்ணும் வாடிக்கையாளர்களிடம் திடீர்ச் சோதனை நடத்தப்படும்-NEA

உணவங்காடி நிலையங்களிலும் காப்பிக் கடைகளிலும் அமர்ந்து உண்ணும் வாடிக்கையாளர்களிடம் திடீர்ச் சோதனை நடத்தப்படும்-NEA

Top