உணவங்காடி நிலையங்களிலும் காப்பிக் கடைகளிலும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோர் மட்டுமே அமர்ந்து உண்ண அனுமதிக்கப்படும் நடைமுறை இன்று அறிமுகமானது

உணவங்காடி நிலையங்களிலும் காப்பிக் கடைகளிலும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோர் மட்டுமே அமர்ந்து உண்ண அனுமதிக்கப்படும் நடைமுறை இன்று அறிமுகமானது

Top