Images
  • swedish museum (1)
    (படம்: Disgusting Food Museum)

அருவருப்பான உணவுகளின் அரும்பொருளகம்- எங்கு?

அருவருப்பான உணவுகளின் அரும்பொருளகம் சுவீடனின் மால்மோவில் விரைவில் திறக்கப்படவுள்ளது.

இம்மாதம் 29ஆம் தேதி திறக்கும் அரும்பொருளகத்தில், உலகின் ஆக அருவருப்பான 80 உணவுகள் இடம்பெற்றிருக்கும்.

அதில் எவற்றைப் பொதுமக்களால் சாப்பிட முடியும் என்பதைச் சோதிக்க முயல்கிறது அந்த வித்தியசமான அரும்பொருளகம்.
 

Top