Images
  • emoji (1)
    (படம்: Unicode Consortium)

அனைவரையும் உள்ளடக்க அறிமுகமாகியிருக்கும் புதிய emoji சின்னங்கள்

அனைவரையும் உள்ளடக்கும் புதிய emoji சின்னங்களை விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம்.

கண்பார்வை இல்லாதோருக்கான வழிகாட்டி நாய், சக்கர நாற்காலியைப் பயன்படுத்தும் நபர், சைகை மொழி, செவிப்புலன் கருவி, செற்கைக் கால்கள் ஆகிய 59 புதிய emoji சின்னங்கள் வெளிவரவுள்ளன.

emoji சின்னங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க மொத்தம் 230 தெரிவுகள் உள்ளன.

Unicode Consortium எனும் அமைப்பு அந்தச் சின்னங்களின் தரத்தை நிர்ணயிக்கிறது.


 

Top