Skip to main content

விளம்பரம்

அடுத்த தலைமுறை இசைக் கலைஞர்களை உருவாக்க விருப்பம் - இந்தியப் பல்லிய இசைக்குழுவின் புதிய இளையர் பிரிவு

03:00 Min

சிங்கப்பூர் இந்தியப் பல்லிய இசைக்குழு புதிய இளையர் பிரிவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அடுத்த தலைமுறை இசைக் கலைஞர்களை உருவாக்குவது அதன் நோக்கம்.

அடுத்த தலைமுறை இசைக் கலைஞர்களை உருவாக்க விருப்பம் - இந்தியப் பல்லிய இசைக்குழுவின் புதிய இளையர் பிரிவு

29 Jan 2023 10:11pm

சிங்கப்பூர் இந்தியப் பல்லிய இசைக்குழு புதிய இளையர் பிரிவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அடுத்த தலைமுறை இசைக் கலைஞர்களை உருவாக்குவது அதன் நோக்கம்.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

நீங்கள் இவற்றையும் பார்க்க விரும்பலாம்

விளம்பரம்