Skip to main content

விளம்பரம்

சிறப்புத் தேவையுடையவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்குத் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்... முயற்சியில் இளையர்கள்...

02:41 Min

சிறப்புத் தேவையுடையவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்குத் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர் இளையர்கள் சிலர். ‘Tech For Good’ எனும் சமூக விழாவில் கட்டுப்படியான விலையில் உருவாக்கப்பட்ட 30 புத்தாக்கப் படைப்புகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.

சிறப்புத் தேவையுடையவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்குத் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்... முயற்சியில் இளையர்கள்...

01 Oct 2022 10:56pm

சிறப்புத் தேவையுடையவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்குத் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர் இளையர்கள் சிலர். ‘Tech For Good’ எனும் சமூக விழாவில் கட்டுப்படியான விலையில் உருவாக்கப்பட்ட 30 புத்தாக்கப் படைப்புகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa