Skip to main content

விளம்பரம்

சுவா சூ காங் நூலகம்... ஆண்டின் ஆகச் சிறந்த பசுமை நூலகமாக அங்கீகாரம்...

02:38 Min

தேசிய நூலக வாரியத்திற்கு ஒரு புதிய வெற்றி. சுவா சூ காங் (Choa Chu Kang) பொது நூலகம் இவ்வாண்டின் ஆகச்சிறந்த பசுமை நூலகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

IFLA எனப்படும் நூலகச் சங்கங்கள், நிலையங்களின் அனைத்துலகச் சம்மேளனம் அந்த அங்கீகாரத்தை வழங்கியது.

சுவா சூ காங் நூலகம்... ஆண்டின் ஆகச் சிறந்த பசுமை நூலகமாக அங்கீகாரம்...

02 Aug 2022 11:37pm

தேசிய நூலக வாரியத்திற்கு ஒரு புதிய வெற்றி. சுவா சூ காங் (Choa Chu Kang) பொது நூலகம் இவ்வாண்டின் ஆகச்சிறந்த பசுமை நூலகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

IFLA எனப்படும் நூலகச் சங்கங்கள், நிலையங்களின் அனைத்துலகச் சம்மேளனம் அந்த அங்கீகாரத்தை வழங்கியது.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa