Skip to main content

விளம்பரம்

மின்னிலக்கத் தொழில்நுட்பக் கற்றலில் தகுந்த வாய்ப்புகள் பெற உதவும் My Digital Bootcamp முகாம்

02:30 Min

வசதிகுறைந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் சிறப்புத் தேவையுடையோருக்கும் மின்னிலக்கத் தொழில்நுட்பக் கற்றலில் தகுந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. My Digital Bootcamp எனும் முகாம் அதற்கு உதவுகிறது.

மின்னிலக்கத் தொழில்நுட்பக் கற்றலில் தகுந்த வாய்ப்புகள் பெற உதவும் My Digital Bootcamp முகாம்

13 Mar 2023 10:48pm

வசதிகுறைந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் சிறப்புத் தேவையுடையோருக்கும் மின்னிலக்கத் தொழில்நுட்பக் கற்றலில் தகுந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. My Digital Bootcamp எனும் முகாம் அதற்கு உதவுகிறது.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

நீங்கள் இவற்றையும் பார்க்க விரும்பலாம்

விளம்பரம்