Skip to main content

விளம்பரம்

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆசியச் சிறுவர் இலக்கியத் தொகுப்புக்குச் சிறப்பு அங்கீகாரம்

02:23 Min

தேசிய நூலக வாரியத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆசியச் சிறுவர் இலக்கியத் தொகுப்புக்கு ஒரு புதிய அங்கீகாரம்.

ஆசிய பசிபிக் வட்டாரத்தின் கலாசாரத்தையும் மரபுடைமையையும் பிரதிபலிக்கும் தொகுப்பாக அது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

UNESCO எனும் ஐக்கிய நாட்டுக் கல்வி, அறிவியல், கலாசார அமைப்பு அதனை வழங்கியது.

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆசியச் சிறுவர் இலக்கியத் தொகுப்புக்குச் சிறப்பு அங்கீகாரம்

02 Dec 2022 09:43pm

தேசிய நூலக வாரியத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆசியச் சிறுவர் இலக்கியத் தொகுப்புக்கு ஒரு புதிய அங்கீகாரம்.

ஆசிய பசிபிக் வட்டாரத்தின் கலாசாரத்தையும் மரபுடைமையையும் பிரதிபலிக்கும் தொகுப்பாக அது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

UNESCO எனும் ஐக்கிய நாட்டுக் கல்வி, அறிவியல், கலாசார அமைப்பு அதனை வழங்கியது.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Aa