முக்கியச் செய்திகள்

சிங்கப்பூரில், தொடர்ந்து 15-ஆவது நாளாகச் சமூக அளவிலான கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் ஏதும் பதிவாகவில்லை.

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 24-32°
Top