முக்கியச் செய்திகள்

வர்த்தக, தொழில் அமைச்சர் கான் கிம் யோங் பயணத்துறையை மீண்டும்  தொடங்குவதற்கான வருங்காலத் திட்டத்தை அடுத்த சில மாதங்களில் எதிர்பார்க்கலாம் என்று கூறியுள்ளார்.

புதிய செய்திகள்

Top