முக்கியச் செய்திகள்

ரிசெப் எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த வட்டாரப் பொருளியல் பங்காளித்துவ உடன்பாடு குறித்த பேரப்பேச்சுகள் வழக்கத்தைவிட அதிகக் காலம் நீடித்ததற்குத் தனித்துவம் வாய்ந்த சவால்கள் காரணம் என்று பிரதமர் லீ சியென் லூங் கூறியிருக்கிறார்.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-31°
Top