பார்க்க வேண்டியவை

சிங்கப்பூர்: சம்பள உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 90,000 முதலாளிகளுக்கு 800 மில்லியன் வெள்ளிக்கு மேற்பட்ட உதவித்தொகை வழங்கப்படவுள்ளது.

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-32°
Top