பார்க்க வேண்டியவை

மலேசியாவுடன் இருக்கும் தண்ணீர் உடன்படிக்கை 2061ஆம் ஆண்டில் நிறைவடைகிறது. அதற்கு முன்னர்  வீடுகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் போதுமான தண்ணீர் இருப்பதை சிங்கப்பூர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

புதிய செய்திகள்

  • cloudy 23-32°
Top