முக்கியச் செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியர்கள் பிரதிநிதிக்கப்படுவது எப்போதும் உறுதிசெய்யப்படும் என்று சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம். கூறியிருக்கிறார். 

புதிய செய்திகள்

  • thundery showers 24-30°
Top